top of page

VEDTEKTER FOR FORENINGEN

Young Arbitration Practitioners Norway

1   NAVN OG HJEMSTED 
Foreningens navn er Young Arbitration Practitioners Norway, med forkortelsen YAPN. Foreningen har sete i Oslo kommune.  

2   FORMÅL

Foreningens formål er å fremme og utbre kjennskap til og interesse for norsk og internasjonal voldgift og for Norge som forum for voldgiftssaker, herunder ved avholdelse av og deltakelse i arrangementer, kurs og møter. 

3  JURIDISK PERSON

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.  

4  MEDLEMSSKAP OG KONTINGENT 

Medlemskap er åpent for norske og utenlandske jurister, samt andre med interesse for voldgift, som ikke er eldre enn 40 år. Medlemskapet opphører automatisk ved utgangen av det kalenderår medlemmet fyller 41 år. 
 

Styret kan gi dispensasjon til fortsettelse av medlemskapet for medlemmer hvis medlemskap opphører på grunn av alder.  
 

Virksomheter og institusjoner kan være medlemmer. 
 

For medlemskap betales en kontingent som fastsettes av styret. Kontingenten skal være en årskontingent for et kalenderår. Styret kan fastsette særlige regler om kontingentens størrelse for nye medlemmer i det første kalenderåret.  

Styret kan fastsette regler om at studenter, universitetsansatte eller andre persongrupper kan opptas som medlemmer uten å betale kontingent.  


Kontingenten oppkreves ved innmeldelse i foreningen og ellers én gang per år. 

5  STYRET 

Foreningen ledes av et styre på fire til åtte medlemmer, som alle velges av generalforsamlingen. Foreningens første styre velges på stiftelsesmøtet.  
 

Det skal tilstrebes kjønnsbalanse i styresammensetningen. Det skal også tilstrebes at flere advokatfirmaer har representanter i styret. 
 

Styremedlemmene velges for to år av gangen, og gjenvalg kan finne sted. Styret velger en leder blant sine medlemmer, en nestleder og en økonomiansvarlig. 
 

Innkalling til styremøter skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel.  
 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. 
 

Styret treffer beslutning ved simpelt stemmeflertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. 
 

Styret kan treffe en beslutning om at foreningen skal tilknyttes en eller flere norske eller utenlandske organisasjoner, institusjoner eller foreninger innenfor voldgift. 

6  TEGNING 

Foreningen tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. 

7  GENERALFORSAMLINGEN 

Generalforsamlingen utgjør høyeste myndighet i alle foreningens anliggender. 
 

Ordinær generalforsamling avholdes én gang i året innen utgangen av juni måned. 
 

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved e-post til hvert enkelt medlem. Ordinær generalforsamling kan det innkalles til ved oppslag på foreningens hjemmeside. 
 

Innkalling til generalforsamling skal inneholde en dagsorden samt en kort redegjørelse for forslag som skal behandles. 

 

Ethvert kontingentbetalende medlem kan fremme forslag til behandling på generalforsamlingen.  Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen skal sendes til styret innen 
1. april.

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når det kreves av minst 25 % av foreningens kontingentbetalende medlemmer. Styret skal i så fall innen 14 dager og deretter med minst 14 dagers varsel innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal fremsettes skriftlig overfor styret og skal ledsages av et begrunnet forslag til dagsorden.  
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal inneholde følgende: 

1)    Valg av ordstyrer.
2)    Styrets beretning om foreningens virksomhet i det foregående året.
3)    Fremleggelse av regnskap til godkjenning.
4)    Fastsettelse av årskontingent for det påfølgende kalenderår.
5)    Valg av styremedlemmer.
6)    Valg av revisor.
7)    Behandling av eventuelle forslag fra styret eller medlemmer.
8)    Eventuelt.

 

Generalforsamlingen ledes av ordstyreren, som avgjør alle spørsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og avstemninger.  
 

På generalforsamlingen har hvert personlige, kontingentbetalende medlem én stemme. 
 

Alle beslutninger treffes ved simpelt stemmeflertall, bortsett fra beslutninger som etter vedtektene krever kvalifisert flertall.  
 

Beslutning om endring av vedtektene i andre tilfeller enn oppløsning av foreningen eller endring av foreningens formål er kun gyldig hvis beslutningen tiltres av minst 2/3 av de på generalforsamlingen representerte stemmer.  
 

Foreningens formål kan endres, eller foreningen kan oppløses, ved beslutning om dette på en generalforsamling, hvor minst 2/3 av samtlige kontingentbetalende medlemmer av foreningen stemmer for dette. 
 

Ved oppløsning av foreningen skal eventuelle overskytende midler anvendes i samsvar med formålet etter styrets nærmere beslutning. 

 

8  ADMINISTRATOR 

Styret kan velge en administrator og treffer beslutning om vedkommendes vederlag.

9  REVISJON OG REGNSKAPSÅR  

Foreningens revisor foretar årlig en gjennomgang av regnskapet. Revisor velges av den ordinære generalforsamling for tiden frem til neste ordinære generalforsamling.

 

Gjenvalg av revisor kan finne sted. 
 

Foreningens regnskapsår skal være kalenderåret.  
 

Første regnskapsår løper fra stiftelsen til den 31. desember 2016. 

Vedtatt på stiftende møte den 29. november 2016. 

BLI MEDLEM!
HVEM SITTER I STYRET?

Ta kontakt med ett av våre styremedlemmer dersom du lurer på noe.

ØNSKER DITT FIRMA Å STØTTE YAPN?

Vi finansieres hovedsakelig gjennom medlemskontingenter, men vi mottar i tillegg økonomisk støtte fra advokatfirmaer.

 

Ta kontakt med styreleder dersom du ønsker å støtte oss.

KONTAKT OSS
Send en e-post direkte til ett
av våre
 styremedlemmer.
bottom of page